HƯỚNG DẪN TẠO FORMS

Bước 1: Mở trang forms

  • Mở trình duyệt web

  • Nhập địa chỉ: forms.google.com

Lưu ý: Nếu forms được tạo từ phần giao bài kiểm tra của Classroom thì sẽ bỏ qua bước này

Bước 2: Tạo form mới

  • Tạo:

Tạo phiếu khảo sát: Nhấn vào biểu tượng Blank

Tạo bài kiểm tra: Nhấn vào biểu tượng Blank Quiz

(Trong bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn Blank Quiz)

  • Nhập tiêu đề cho bài kiểm tra tại ô Blank Quiz

Bước 3: Thiết kế câu hỏi

  • Chọn dạng câu hỏi tại vị trí số 1.

  • Bật chức năng Required nếu câu hỏi bắt buộc trả lời tại vị trí số 2.

  • Nhập nội dung câu hỏi vị trí số 3.

  • Nhấn vào “Answer key” để chọn đáp án và nhập điểm.

– Chọn biểu tượng Add image để thêm hình ảnh.

– Chọn Add option nếu muốn thêm đáp án.

– Chọn Add “Other” nếu muốn thêm đáp án Other (khác).