Hãy dùng thử!

  1. Chọn hội thoại hoặc email trong chuỗi hội thoại.
  2. Chọn bỏ qua.
  3. Chọn bỏ qua hội thoại.

    Lưu ý: Lệnh Bỏ qua hội thoại trong bước 3 sẽ xuất hiện trong hộp thoại Bỏ qua hội thoại . Hộp thoại này không xuất hiện nếu bạn đã chọn hộp kiểm không hiển thị thông báo này lại .