Hãy dùng thử!

Tạo cuộc hẹn để cho phép Outlook khác người dùng biết khi bạn đang miễn phí hoặc bận, hoặc làm cho nó một cuộc họp và mời người khác.

  1. Trong lịch, hãy chọn Cuộc hẹn mới.
  2. Nếu bạn muốn, hãy chọn Mời người dự để thêm người và thực hiện cuộc hẹn của bạn trong cuộc họp.
  3. Thêm mọi người trong trường , sau đó nhập một chủ đềđịa điểmthời gian bắt đầuvà thời gian kết thúc.
  4. Chọn Trợ lý lập lịch biểu để kiểm tra sự sẵn có cho người dự.
  5. Chọn gửi để gửi thư mời cuộc họp.