Cộng tác trong Outlook

Chia sẻ tệp để cộng tác trên các tệp đính kèm

  1. Chọn đính kèm tệp và chọn một tệp.
  2. Nếu tệp có một biểu tượng đám mây nhỏ, nó đã được lưu vào điện toán đám mây, cho phép bạn chia sẻ và làm việc với người khác.

    Nếu không, hãy chọn mũi tên thả xuống, rồi chọn tải lên OneDrive.

  3. Nhập tin nhắn, rồi chọn gửi.
Chia sẻ tệp dưới dạng tệp đính kèm

Thiết lập một cuộc họp trực tuyến và các ghi chú được chia sẻ

Để thiết lập một người dự cuộc họp có thể gia nhập từ xa, hãy chọn cuộc họp nhóm. Điều này sẽ chèn một nối kết người dự từ xa có thể sử dụng để tham gia cuộc họp.

Để thiết lập một khoảng trống dùng chung cho ghi chú, hãy chọn ghi chú cuộc họp. Bạn có thể tạo sổ ghi chép OneNote mới hoặc chọn sổ ghi chép hiện có. Một nối kết đến sổ ghi chép sẽ xuất hiện trong yêu cầu họp.

Thêm cuộc họp nhóm vào một lời mời họp trong Outlook Thêm ghi chú cuộc họp vào cuộc họp Outlook