Category: Tiện ích Excel Post Date: 21/07/2017

Thủ Thuật Excel – Tạo MỤC LỤC liên kết dữ liệu siêu tốc giữa các Sheet/File trong Excel

Tạo siêu liên kết Hyperlink trên Excel – Lập menu liên kết tới các sheet trong file hoặc với file excel khác.
Video hướng dẫn này áp dụng được với tất cả các phiên bản Excel như Excel 2003 và Excel 2007 cũng như Excel 2010 hoặc Excel 2013.

Bình luận