Dưới đây là danh sách cập nhật, bổ sung tính năng phần mềm quản lý dự án xây dựng – IBOM vào ngày 6/11/2020 vừa qua:

A. Phân hệ Quản lý dự án đầu tư
1. Kế hoạch dự án (nâng cấp):
– Cho phép lập và điều chỉnh kế hoạch trực tiếp trên phần mềm.
– Thiết lập ngày nghỉ cho dự án.
– Bản kế hoạch được phê duyệt cuối cùng chính là cơ sở để kiểm soát tiến độ thi công của dự án.
2. Hợp đồng, phụ lục hợp đồng giao thầu (nâng cấp)
– Nâng cấp thêm tính năng phân bổ chi phí và phân bổ nguồn vốn, phục vụ cho công tác theo dõi chi phí và nguồn vốn của dự án.
3. Hậu kiểm hồ sơ (mới)
– Ghi nhận sự điều chỉnh về giá trị của các hồ sơ do hậu kiểm như quyết toán dự án, thanh tra, kiểm toán…
4. Báo cáo tiến độ (mới)
– Công cụ để cập nhật tiến độ thi công thực tế ngoài công trường, kèm theo hình ảnh công trường.
– Thông tin này được kết hợp với kế hoạch thi công để tự động xác định tiến độ thi công và đánh giá tiến độ dự án.
– Khối lượng/tiến độ công việc cũng là cơ sở quan trọng để kiểm soát sản lượng công trường và khối lượng nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu.
5. Tiến độ thi công (mới)
– Biểu đồ thể hiện tiến độ thi công của dự án và cảnh báo các hạng mục công việc chậm so với kế hoạch.
– Hệ thống cũng cung cấp tính năng để kiểm soát tiến độ theo nhà thầu thi công để xác định tiến độ nếu chậm là do nhà thầu nào.
6. Bảng kiểm soát tiến độ hợp đồng giao thầu (mới)
– Cung cấp biểu kiểm soát khối lượng, giá trị thực hiện và nghiệm thu chi tiết đối với từng hợp đồng giao thầu
7. Dự toán gói thầu phê duyệt (mới)
– Cập nhật tình trạng phê duyệt dự toán gói thầu, giá trị phê duyệt.
– Cho phép ghi nhận nhiều lần điều chỉnh (nếu có) và quản lý theo phiên bản.
8. Kế hoạch đấu thầu chi tiết và quy trình mời thầu (mới)
– Quy trình mời thầu chi tiết từ khi lập kế hoạch đấu thầu đến khi thông báo mời thầu.
– Có thể tích hợp với cổng thông tin đấu thầu của công ty.
9. Kết quả lựa chọn nhà thầu (mới)
– Triển khai quy trình phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu chi tiết.
10. Báo cáo sản lượng hiện trương (nâng cấp)
– Điều chỉnh cách cập nhật dữ liệu và ghi nhận sản lượng chi tiết
11. Phân bổ chi phí trên các đối tượng …(mới)
– Phân bổ giá trị hợp đồng/ giá trị thực hiện cho các khoản mục chi phí tương ứng. Phân bổ chi phí trên các đối tượng …
12. Phân bổ nguồn vốn trên các đối tượng (mới)
– Phân bổ giá trị hợp đồng/ giá trị thực hiện cho các nguồn vốn đầu tư
13. Hồ sơ pháp lý dự án (nâng cấp)
– Cung cấp thêm tính năng cảnh báo hồ sơ pháp lý thiếu (sau thời gian dự kiến).
– Tích hợp với phân hệ văn bản trong việc quản lý và lưu trữ văn bản pháp lý.
– Liên kết văn bản pháp lý vào các đối tượng quản lý trong dự án
14. Báo cáo tổng hợp (nâng cấp)
Bổ sung thêm các báo cáo:
– Báo cáo tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu
– Báo cáo tổng hợp thanh toán theo nguồn vốn
– Báo cáo chi tiết thanh toán theo dự án
– Báo cáo tổng hợp chi phí quyết toán vốn dự án
B. Phân hệ Quản lý Công trình
1. Kế hoạch thi công (nâng cấp)
– Cho phép thiết lập ngày nghỉ riêng cho từng dự án
2. Bảng tiến độ thi công (nâng cấp)
– Nâng cấp thêm tính năng xem chi tiết tiến độ theo đơn vị thi công, cảnh báo tiến độ chậm do lỗi của nhà thầu nào.
3. Định mức nội bộ (nâng cấp)
– Đưa thêm đơn giá vào bảng định mức
4. Hợp đồng/PLHĐ giao khoán (nâng cấp)
– Thay đổi cách nhập công việc cho hợp đồng
5. Hậu kiểm hồ sơ (mới)
– Ghi nhận sự điều chỉnh về giá trị của các hồ sơ do hậu kiểm như quyết toán dự án, thanh tra, kiểm toán…
6. Báo cáo tiến độ ( nâng cấp)
– Công cụ để cập nhật tiến độ thi công thực tế ngoài công trường, kèm theo hình ảnh công trường.
– Thông tin này được kết hợp với kế hoạch thi công để tự động xác định tiến độ thi công và đánh giá tiến độ dự án.
– Khối lượng/tiến độ công việc cũng là cơ sở quan trọng để kiểm soát sản lượng công trường và khối lượng nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu.
7. Bảng kiểm soát vật tư (nâng cấp)
Đưa thêm một số tiêu chí theo dõi và so sánh để cảnh báo việc yêu cầu và sử dụng vật tư so với định mức:
– Số lượng theo định mức
– Số lượng yêu cầu
– Số lượng đáp ứng
– Số lượng nhập kho
– Số lượng xuất kho
– Tồn kho trên công trường
– Số lượng sử dụng theo tiến độ
8. Bảng kiểm soát tiến độ hợp đồng nhận thầu (AB) (mới)
– Bảng này hỗ trợ kiểm soát tiến độ thực hiện công việc và nghiệm thu theo hợp đồng nhận thầu.
9. Bảng kiểm soát tiến độ hợp đồng giao khoán (mới)
– Bảng này hỗ trợ kiểm soát khối lượng và giá trị thực hiện theo hợp đồng giao khoán thi công
C. Phân hệ Quản lý Kho
1. Nhập – xuất – nhập điều chỉnh (mới)
– Loại giao dịch gộp này được ứng dụng cho các trường hợp vật tư/ công cụ dụng cụ xuất ra công trường sử dụng nhưng khi nhập lại đã thay đổi quy cách.
2. Báo cáo chênh lệch nhập xuất điều chuyển (mới)
– Một báo cáo theo dõi sự chênh lệch vật tư xuất – nhập điều chuyển (do mất mát trong thời gian đi đường)
D. Phân hệ Quản lý Nhân sự
1. Cung cấp thêm các báo cáo thống kê (mới)
Bổ sung thêm các báo cáo tổng hợp/ thống kê nhân sự, bao gồm:
– Thống kê nhân sự theo giới tính
– Thống kê nhân sự theo thâm niên
– Thống kê nhân sự theo tình trạng hôn nhân
– Thống kê nhân sự theo học vấn
– Thống kê danh sách con nhân sự
– Thống kê nhân sự theo chuyên ngành tốt nghiệp
– Thống kê khen thưởng, kỷ luật
– Theo dõi dự án nhân sự đã tham gia
– Thống kê kinh nghiệm nhân sự
– Thống kê nhân sự có điều chỉnh lương
– Thống kê tình trạng nghỉ phép của nhân sự

Để tìm hiểu chi tiết hơn về tính năng mới của phiên bản IBOM PRO 2020. Vui lòng ĐĂNG KÝ TƯ VẤN.

 

Nguồn: https://www.techrum.vn/threads/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-v%C3%A0-b%E1%BB%95-sung-tinh-n%C4%83ng-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-ibom-pro-2020.371103/

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments