Hãy dùng thử!

  1. Mở Outlook.
  2. Nhập địa chỉ email của bạn, rồi chọn kết nối.
  3. Nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn OK.

Nếu bạn muốn thêm một tài khoản bổ sung, hãy chọn tệp > Thêm tài khoản và lặp lại các bước.