Thêm tài khoản email vào Outlook

Với Outlook trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động, bạn có thể:

  • Sắp xếp email của bạn để tập trung vào những thư quan trọng nhất.
  • Quản lý lịch của bạn để lên lịch cuộc họp và cuộc hẹn.
  • Chia sẻ tệp từ đám mây để mọi người luôn có phiên bản mới nhất.
  • Duy trì kết nối và tính hiệu quả ở bất cứ đâu.

Thêm tài khoản email

  1. Mở Outlook, rồi chọn Tệp > Thêm tài khoản.Nếu trước đây bạn chưa từng cho chạy Outlook, bạn sẽ thấy một màn hình chào mừng.
  2. Nhập địa chỉ email của bạn, rồi chọn Kết nối.Nếu màn hình của bạn hiển thị khác, hãy nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu, rồi chọn Tiếp theo.
  3. Nếu được nhắc, hãy nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn OK.
  4. Chọn Hoàn tất.