Hãy dùng thử!

Tạo và gửi email, trả lời thông điệp email và chuyển tiếp một.

Tạo và gửi email

 1. Chọn trang chủ > Email mới.
 2. Thêm người dự, chủ đề, và một thông điệp trong nội dung email.
 3. Chọn Gửi.

Trả lời email

 1. Chọn email để trả lời.
 2. Chọn Trả lời.
 3. Nhập phản hồi trong.
 4. Chọn Gửi.

Chuyển tiếp email chia sẻ với người khác

 1. Chọn email để chuyển tiếp.
 2. Chọn chuyển tiếp.
 3. Nhập người bạn muốn chuyển tiếp đến.
 4. Thêm ghi chú trong phần nội dung email nếu bạn muốn.
 5. Chọn Gửi.