Hãy dùng thử!

Tạo chữ ký tùy chỉnh có thể tự động được thêm vào thông điệp email của bạn. Chữ ký trong email có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo, hoặc thậm chí chữ ký viết tay của bạn.

Tạo chữ ký email

  1. Chọn Email mới.

  2. Chọn chữ ký > chữ ký.

  3. Chọn mới, nhập tên cho chữ ký, rồi chọn OK.

  4. Dưới sửa chữ ký, hãy nhập chữ ký của bạn và định dạng theo cách bạn muốn.

  5. Chọn OK và đóng email.

  6. Chọn Email mới để xem chữ ký mà bạn đã tạo.