Hãy dùng thử!

Gắn cờ theo dõi

 1. Chọn thông điệp email.
 2. Chọn Cờ .
  Cờ chuyển màu đỏ và theo dõi thư xuất hiện trong tiêu đề của thông điệp email.
  Theo dõi

  Lưu ý: Cờ theo dõi được sử dụng cho các mục chỉ thể thao tác.

Xem tất cả theo lập cờ

 1. Chọn dạng xem >Thanh việc cần làm >nhiệm vụ.

  Theo dõi nhiệm vụ

 2. Thanh việc cần làm ngăn sẽ mở ra và hiển thị tất cả cờ.

Loại bỏ một theo dõi cờ

 1. Bấm chuột phải vào thông điệp email.
 2. Chọn theo dõi > đánh dấu hoàn thành.
  Thanh công cụ Folloup
  Cờ Theo dõi thay đổi thành một dấu kiểm màu lục và được loại bỏ khỏi Thanh việc cần làm.

Đặt lời nhắc

 1. Chọn thông điệp email mà bạn muốn đặt lời nhắc.
 2. Chọn trang chủ >theo dõi Thêm lời nhắc.
 3. Trong hộp tùy chỉnh , cho cờ, chọn theo dõi hoặc nhập mô tả.
 4. Kiểm tra hộp lời nhắc , hãy nhập ngày và thời gian, sau đó chọn OK.

  Biểu tượng Số dư bell báo sẽ xuất hiện trên thư.

 5. Để thay đổi thời gian cho lời nhắc, chọn Theo dõi, chọn Thêm lời nhắc, sửa thời gian, và sau đó chọn OK.

Tìm một mục hành động

 1. Nếu Outlook tìm thấy nội dung trong một email trông giống như một mục hành động, một mục hành động tab Mục Hành động tự động xuất hiện trên ngăn đọc.
 2. Chọn mũi tên thả xuống Mục hành động đọc mục hành động, sau đó chọn Theo dõi nếu bạn muốn thiết Lập theo dõi gắn cờ để nhắc bạn thực hiện các mục hành động đó.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn Theo dõi, mục hành động hiển thị trong ngăn Thanh việc cần làm .

 3. Khi hoàn tất nhiệm vụ, đánh dấu hoàn thành.
  • Từ danh Mục hành động thả xuống, chọn Đánh dấu hoàn thành, hoặc
  • Trong Thanh việc cần làm ngăn, bấm chuột phải vào thư được gắn cờ và chọn Đánh dấu hoàn thành.

Tạo thể loại màu

 1. Chọn trang chủ > phân loại > tất cả thể loại.
 2. Để đổi tên một thể loại màu, trong hộp Thể loại màu , chọn một thể loại màu, sau đó chọn đổi tên. Nhập tên thích hợp cho thể loại đã chọn, sau đó nhấn Enter.
 3. Để thay đổi thể loại màu, hãy chọn màu bạn muốn từ màu thả xuống Danh sách thả xuống màu .
 4. Để tạo một thể loại màu mới , chọn mới, nhập tên, hãy chọn một màu và chọn OK.
 5. Khi bạn đang thực hiện theo Thể loại màu, hãy chọn OK.

Gán một email một thể loại màu

 1. Bấm chuột phải vào thông điệp email.
 2. Chọn phân loại, sau đó chọn một thể loại thích hợp màu cho thư.