Hãy dùng thử!

Sử dụng các quy tắc để tổ chức email của bạn. Tạo quy tắc dựa trên thư, hoặc từ mẫu.

Tạo một quy tắc trên thư

 1. Bấm chuột phải vào thư và chọn quy tắc > Tạo quy tắc.
 2. Chọn một điều kiện và cần phải làm gì với nội dung dựa trên điều kiện.

  Ví dụ, để di chuyển thư có tiêu đề nhất định vào một thư mục cụ thể, chọn chủ đề chứa điều kiện, chọn di chuyển mục vào thư mục, chọn hoặc tạo một thư mục mới , sau đó chọn OK.

 3. Khi bạn hoàn tất việc tạo quy tắc, chọn OK.
 4. Để sử dụng quy tắc ngay lập tức, hãy chọn hộp kiểm chạy quy tắc mới này trên các thư đã có trong thư mục hiện tại , sau đó chọn OK.

  Thông báo xuất hiện trong thư mục đó.

Tạo quy tắc từ mẫu

 1. Chọn tệp > quản lý quy tắc & cảnh báo > quy tắc mới.
 2. Chọn một mẫu.

  Ví dụ, để gắn cờ thư:

  • Chọn cờ thư từ một người để theo dõi.
 3. Sửa mô tả quy tắc.
  • Bấm một giá trị gạch chân, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn, sau đó chọn OK.
 4. Chọn Tiếp.
 5. Chọn các điều kiện, thêm thông tin liên quan, sau đó chọn OK.
 6. Chọn Tiếp.
 7. Hoàn tất thiết lập quy tắc.
  • Đặt tên cho quy tắc, thiết lập quy tắc tùy chọn và xem lại mô tả quy tắc. Bấm một giá trị gạch chân để sửa.
 8. Chọn Hoàn tất.

  Một số quy tắc chỉ sẽ chạy khi Outlook bật. Nếu bạn nhận được cảnh báo này, hãy chọn OK.

 9. Chọn OK.