Hãy dùng thử!

Theo dõi các tất cả mọi người bạn liên lạc bằng cách tạo và sửa liên hệ trong Outlook. Sau khi bạn đã lưu một người dưới dạng một liên hệ, bạn có thể nhập vài chữ cái đầu tiên của tên của họ vào email, và Outlook sẽ điền vào địa chỉ email cho bạn.

Thêm một liên hệ từ email

  1. Bấm chuột phải vào tên trên đếnCcBcchoặc từ dòng.

  2. Chọn Thêm vào liên hệ Outlook.

  3. Thêm bất kỳ chi tiết bổ sung nào bạn muốn.

  4. Chọn lưu & đóng.

Thêm một liên hệ hoàn toàn mới

  1. Chọn mọi người Mọi người > liên hệ mới.

  2. Thêm bất kỳ chi tiết bổ sung nào bạn muốn.

  3. Chọn lưu & đóng.