Hãy dùng thử!

Tạo nhiệm vụ và mục danh sách việc cần làm trong Outlook cho Mac để giúp bạn giữ ngăn nắp.

  1. Chọn biểu tượng nhiệm vụ , sau đó chọn Nhiệm vụ mới.
  2. Thêm một chủ đề, ngày và ưu tiên.
  3. Chọn hộp kiểm lời nhắc nếu bạn muốn đặt lời nhắc.
  4. Chọn lưu & đóng.