Hãy dùng thử!

Với thể loại màu và lời nhắc, Outlook sẽ giữ lại lịch của bạn được sắp xếp để bạn không bỏ lỡ quan trọng cuộc họp hoặc cuộc hẹn.

Thêm hoặc Cập Nhật lời nhắc

 1. Chọn Cuộc hẹn mới hoặc mở cuộc hẹn bằng cách bấm đúp vào sự kiện.

  Lưu ý: Nếu đó là sự kiện định kỳ, bạn có thể thay đổi lời nhắc cho sự kiện đơn hoặc toàn bộ chuỗi.

 2. Chọn menu thả xuống lời nhắc và chọn lâu trước khi cuộc hẹn mà bạn muốn được nhắc.
  Hoặc chọn không có nếu bạn không muốn lời nhắc.
 3. Nếu đó là cuộc hẹn mới, hãy thêm một chủ đềđịa điểmvà mô tả ngắn gọn.
 4. Chọn lưu & đóng để hoàn tất.

Thêm một thể loại màu

 1. Chọn Cuộc hẹn mới hoặc mở cuộc hẹn hiện có bằng cách bấm đúp vào sự kiện.

  Lưu ý: Nếu đó là sự kiện định kỳ, bạn sẽ cần phải chọn chuỗi để thêm một thể loại màu.

 2. Chọn phân loại và sau đó một trong các màu cài sẵn.
 3. Nếu đây là lần đầu tiên bằng màu, bạn sẽ được yêu cầu nếu bạn muốn đổi tên.
 4. Sau khi bạn đã chọn một thể loại, một thanh màu sẽ đi ở trên cùng của sự kiện.
 5. Nếu bạn nó là một cuộc hẹn mới, hãy thêm một chủ đềđịa điểmvà mô tả ngắn gọn.
 6. Chọn lưu & đóng để hoàn tất.

Đổi tên hoặc tạo thể loại màu mới

 1. Chọn Cuộc hẹn mới hoặc mở cuộc hẹn bằng cách bấm đúp vào sự kiện.

  Lưu ý: Nếu đó là sự kiện định kỳ, bạn sẽ cần phải chọn chuỗi để thêm một thể loại màu.

 2. Chọn phân loại > tất cả thể loại.
 3. Trong cửa sổ Thể loại màu , bạn có thể chọn:
  • Mới: tạo một thể loại mới.
  • Đổi tên: đổi tên một thể loại hiện có.
  • Xóa bỏ: xóa thể loại.
  • Màu sắc: thay đổi màu của một thể loại hiện có.
  • Phím lối tắt: chọn một phím lối tắt cho thể loại.