Hãy dùng thử!

Lên lịch cuộc họp trực tuyến để đáp ứng với những người khác cho dù họ đang ở đâu.

Tạo cuộc họp trực tuyến

  1. Chọn mục mới > cuộc họp.
  2. Chọn Cuộc họp Skype để dễ trực tuyến.

    Lưu ý: Không thay đổi thông tin dưới dòng.

  3. Thêm người dự và tên cuộc họp.
  4. Nhập chương trình họp trên dòng.

Kiểm tra lập lịch biểu

  1. Để xem khi tất cả mọi người là miễn phí, chọn lập lịch biểu.
  2. Chọn thời gian khi tất cả mọi người sẵn dùng.

Gửi lời mời

  • Khi bạn đã sẵn sàng gửi lời mời cuộc họp, hãy chọn gửi.