Hãy dùng thử!

Gửi một tệp với email của bạn bằng cách thêm phần đính kèm.

Thêm phần đính kèm

 1. Chọn nhà >Email mới.

  Hoặc, để tìm email hiện có, chọn trả lời/Trả lời tất cả hoặc chuyển tiếp.

 2. Chọn nhà >Đính kèm tệp, và chọn một tùy chọn:
  • Tại mục – chọn tệp từ danh sách các tệp bạn đã lưu hoặc từng làm việc gần đây. Những tệp này có thể được lưu cục bộ, hoặc họ có thể tồn tại trên vị trí mạng nội bộ và các tệp nhóm.
  • Duyệt vị trí Web – chọn tệp từ OneDrive, site SharePoint, hoặc tệp nhóm mà bạn đã truy nhập Phiên bản cũ hơn.

   Lưu ý: Theo mặc định, người nhận có quyền chỉnh sửa phần đính kèm, nhưng bạn có thể ghi đè này trước khi gửi phần đính kèm. Để thay đổi các quyền, hãy xem quản lý các mục được đính kèm vào email.

  • Duyệt PC này – chọn tệp từ máy tính cục bộ của bạn.
  • Mục outlook – đính kèm một thông điệp email dưới dạng văn bản hoặc dưới dạng phần đính kèm.
  • Danh thiếp – đính kèm danh thiếp điện tử vào thư.
  • Lịch – chèn một lịch, với phạm vi ngày cụ thể và chi tiết khác.
  • Chữ ký – thêm chữ ký của bạn vào thư.
 3. Để đính kèm một mục, chọn Đính kèm mục, sau đó chọn một trong các tùy chọn sau:
 4. Bạn có thể nhìn thấy kích cỡ tệp đính kèm và tên của nó nếu bạn di chuyển con trỏ chuột qua nó. Nếu bạn muốn loại bỏ tệp đính kèm, chọn mũi tên xuống, sau đó chọn Loại bỏ phần đính kèm trong danh sách thả xuống.